Klub PWP - Regulamin

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE POLISH WOMEN PHOTOGRAPHERS

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Członkostwo w Klubie PWP dedykowane jest dla polskich Fotografek zamieszkujących na terenie Polski oraz poza jej granicami.

1.2 Klub PWP został utworzony w celu integracji i aktywizacji twórczej oraz społecznej środowiska Fotografek polskich mieszkających na stałe w Polsce oraz poza jej granicami.

1.3 Naczelnym zadaniem Klubu PWP jest stałe promowanie fotografii Polskich Fotografek w Kraju i na świecie poprzez szeroko rozumianą edukację fotograficzną, inspirację do twórczego działania oraz realizację różnego rodzaju eventów i publikacji z udziałem Uczestniczek Klubu PWP.

1.4 Terenem działania Klubu PWP jest głównie obszar Polski. Dla realizacji głównych celów Klubu PWP, może działać również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KLUBU PWP

2.1 Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej uczestniczek Klubu PWP w obszarze wszelkich dziedzin wypowiedzi artystycznej w zakresie medium fotografii.

2.2 Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej Uczestniczek Klubu PWP.

2.3 Działanie na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego Uczestniczek Klubu PWP.

2.4 Popularyzacja i wspieranie działań służących rozwijaniu twórczej fotografii oraz promowanie osiągnięć artystycznych w zakresie fotografii, Uczestniczek Klubu PWP.

 

PODSTAWOWE PRAWA I PRZYWILEJE UCZESTNICZEK KLUBU PWP

3.1. Używanie tytułu Członkini Klubu Polish Women Photographers (PWP).

3.2 Możliwość podpisywania się i posługiwania logotypem PWP.

3.3 Możliwość promowania swoich osobistych działań artystycznych (wystaw, wykładów, działań edukacyjnych) na łamach profilu Polish Women Photographers Group.

3.4 Prezentacja/artykuł/promocja twórczości artystki na kanałach social-media PWP.

3.5 Możliwość legitymowania się imienną kartą Klubu PWP umożliwiającą nieodpłatne lub odpłatne częściowo, korzystanie z eventów organizowanych przez PWP.

3.6 Możliwość korzystania z 20% zniżki na wybrane, płatne wydarzenia organizowane przez PWP (szkolenia, warsztaty, zgłoszenia konkursowe itp.).

3.7 Prawo pierwszeństwa aplikowania do udziału w wybranych eventach i projektach fotograficznych organizowanych przez PWP (jak np. wystawy offline, wystawy online, kongresy fotograficzne, seminaria, panele dyskusyjne itp.).

3.8 Pierwszeństwo korzystania w promocji własnej aktywności fotograficznej na arenie krajowej i międzynarodowej.

3.9 Pierwszeństwo do skorzystania z prawa do promocji komercyjnej (uregulowane w osobnych umowach dotyczących promocji działań o charakterze managerskim czy komercyjnym, np. fotograficzne zlecenia komercyjne, warsztaty, mentoringi).

3.10 Możliwość nieodpłatnego skorzystania z reklamy na social mediach lub Patronatu PWP dotyczących autorskich działań z obszaru fotografii.

3.11 Dodanie do bazy polskich fotografek znajdującej się na stronie PWP.

3.12 Pełny dostęp do edukacyjnych działań PWP w tym skorzystanie ze zniżek na edukację w wybranych/ partnerskich szkołach fotograficznych w kraju i na świecie.

3.13 Stały dostęp do informacji o ważnych konkursach i grantach fotograficznych w kraju i na świecie.

3.14 Stała opieka i wsparcie merytoryczne ze strony PWP.

3.15 Noszenie odznaki Klubu PWP i uczestniczenie w ogólnopolskich spotkaniach i kongresach PWP.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNICZEK KLUBU PWP

4.1 Udział w realizacji celów Polish Women Photographers.

4.2  Przestrzeganie postanowień Klubu PWP.

4.3 Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, norm prawnych i kultury osobistej.

4.4 Regularne opłacanie składek członkowskich według ustaleń PWP.

4.5  Sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z uczestnictwa w KLUBIE PWP i godne reprezentowanie założeń Polish Women Photographers w kraju i poza jego granicami.

4.6 Wzajemne wspieranie i inspirowanie się w obszarze fotografii.

4.7 Aktywna działalność i zaangażowanie w działalność PWP.

4.8 Przestrzeganie postanowień Klubu PWP.

 

ZASADY DZIAŁANIA

5.1 Przyjęcie do Klubu jest płatne na podstawie rocznych składek w wysokości: 250 pln / płatnych jednorazowo lub max. w dwóch ratach po 125 pln każda.

5.2 Wpłata powinna wpłynąć na konto PWP 64 1090 1056 0000 0001 5478 3151 z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe PWP”.

5.3 Płatność musi nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania akceptacji zgłoszenia do uczestnictwa w Klubie PWP, przesłanego w osobnym mailu na adres: polishwomenphotographers@gmail.com.

5.4 Pierwszy okres członkowski w Klubie wynosi 12 miesięcy i liczony jest od miesiąca rejestracji oraz uregulowania płatności i może zostać przedłużony.

5.5 W przypadku nie regulowanych płatnościach, członkostwo w Klubie wygasa po 60dniach od odnotowania zaległości.

5.6 Członkinie Klubu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa.

5.7 Rejestracja w Klubie możliwa jest również dla osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia pod warunkiem uzyskania zgody na ich członkostwo od ich rodziców lub opiekunów prawnych.

5.8 Członkini Klubu PWP może w dowolnym czasie zrezygnować z członkostwa przez wysłanie maila z informacją o chęci rezygnacji na adres: polishwomenphotographers@gmail.com.

5.9 Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: złożenia przez Członkinię Klubu pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa nieuregulowanie należnej składki przez Członkinie Klubu w ustalonym terminie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  • JESTEŚMY PONAD PODZIAŁAMI
  • TOLERANCJA I WZAJEMNY SZACUNEK SĄ NADRZĘDNYM ZAŁOŻENIEM PWP
  • NASZYM LANSEM SĄ RZECZYWISTE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU FOTOGRAFII I ZACHOWANIE PARYTETÓW W JEJ OBSZARZE
  • NIE OCENIAMY – WSPIERAMY