Rodo

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO – Stowarzyszenie „Polish Women Photographers”

Szanowni Państwo.

Jesteśmy zobowiązani poinformować Was o RODO czyli o administrowaniu Waszymi danymi osobowymi.
Poniżej wszystkie informacje, pozdrawiamy Was serdecznie!
Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wprowadzana dyrektywa ma przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 i art. 12 i 13 cytowanego powyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Polish Women Photographers” kontakt e-mail: polishwomenphotographers@gmail.com, które przetwarza je:

 1. a) w celu realizowania celów statutowych Stowarzyszenia „Polish Women Photographers” – przez okres niezbędny do ich wykonania.
 2. b) dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających celów zawartych w pkt. a), w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.
 3. c) następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności (udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, itp.)

Ponadto Stowarzyszenie „Polish Women Photographers” może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach:

 1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie „Polish Women Photographers”,
  2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Stowarzyszenie „Polish Women Photographers”,,
  3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Stowarzyszenie „Polish Women Photographers”,,
  4. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery),
  Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Stowarzyszenie „Polish Women Photographers”, przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
       – dane identyfikujące tożsamość,
        – dane teleadresowe.
        – dane dotyczące kontrahentów,

Państwa dane zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio lub od Państwa reprezentanta. 
Stowarzyszenie „Polish Women Photographers”, pozyskuje także dane z publicznie dostępnych rejestrów.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa informacji opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie, mają Państwa prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Pozdrawiamy serdecznie